facebooksøg
Boldklubben FREM
BK FREM - B 93
22. oktober 2019 19:00 Valby Stadion
2 Division Pulje 1
- KLIK HER OG KØB DIN BILLET NU!

Referat af generalforsamling

3. oktober 2018
Generalforsamling i Boldklubben FREM, tirsdag den 25. september 2018
 
Dagsorden:
             1) Valg af dirigent
             2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
             3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
             4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frems Hjælpefond
             5) Forslag til vedtægtsændringer i Boldklubben Frems Hjælpefond
             6) Fastsættelse af kontingent
             7) Godkendelse af budget
             8) Eventuelle forslag
             9) Valg af bestyrelse i.h.t. § 8
             10) Valg af suppleanter i.h.t. § 8
             11) Valg af revisorer i.h.t. § 12
             12) Eventuelt
 
Generalforsamlingen indledtes med et minuts stilhed for de medlemmer, der var gået bort. Derefter erindredes Preben Pathuel som sidste års modtager af Svend Petersens Ærespokal. I år gik ærespokalen til Benny Davidsen, der ikke kunne være tilstede.
 
Ad 1)
Preben Steen Nielsen blev valgt som dirigent, Simon Nyborg blev valgt som referent
 
Ad 2)
Formand Per Jakobsen berettede om det begivenhedsrige forgangne år. Tak til Martin og René, der tog over på trænerposterne efter Danny Jung. Valget faldt på Lasse Holmgaard som ny træner, og der har været stor udskiftning blandt spillerne. Men starten med det nye hold har været positiv, vi kan være tilfredse og der er stadig håb om, at vi kan komme med i oprykningsspillet. Selv hvis det skulle slippe, går vi ikke i panik af den grund. Der arbejdes med strategi. Vi vil gerne i 1. Division inden for 2-4 år, vi vil gerne have en ungdomslicens inden for 2-4 år og vi vil gerne have flere tilskuere. Der kigges på at lave et FREM-selskab. Det kræver flere penge at rykke op. Men spørgsmålet er også, hvad vi vil med et selskab og hvem vi vil have med? Det skal være langsigtede investorer, der kommer med. Vi har kigget rundt på området omkring klubben. Det er et fantastisk område, men det lægger også et pres på alle klubberne. Det kræver noget at kunne tage flere ind, og det kræver også bedre faciliteter. Der skal arbejdes mere med samarbejdet med Vestia, Fremad Valby og andre af klubberne rundt omkring. Både omkring udvikling af Valby Idrætspark og udvikling af talenter. Vi skal udvikle vores fællesskab i klubben. Det handler bl.a. om klubaftener og om at skabe venskaber og netværk for livet. Vi skal være mere aktive i lokalområdet, vi kan være med til at sætte et præg, men det kræver også ressourcer. Vi har en vision om Københavns Idrætsby som en stor ting. Det handler om udvidelse af KIES, sportsgymnasium og ungdomsboliger. Og endelig et nyt fodboldstadion som alle Valby-klubberne kan være fælles om, og som har de faciliteter, som efterspørges fra bl.a. efterskolen. København har brug for et ekstra stadion ikke bare til os, men til hele byen. Vores ungdomsarbejde gør det godt. Gode hold, gode trænere og ledere, men der er noget vej endnu, før vi kan bide skeer med de store. Det arbejdes der med og målet er på sigt, at vi kan føde førsteholdet med nogle spillere fra egne rækker. Omkring klubhuset har der været behov for noget oprydning omkring forpagtning af cafeen, og vi har været så heldige, at Trine Jensen har kunnet overtage. Vi har også måttet kigge på driften af klubben og har måttet opsige Svend som vaske- og rengøringsmand, og også det har Trine overtaget, selv om det har været svært at skulle sige farvel til Svend. Men det har været nødvendigt af hensyn til økonomien. Vores muligheder er afhængige af økonomien, og det kommer Thorkild som kasserer mere ind på. Men næste skridt er at få løftet 1. holdet ud af foreningens økonomi. Vi har brug for, at flere hjælper med at løfte, for bestyrelsen kan ikke klare det alene. Der er brug for, at vi alle er med til at løfte, og det gælder både i stort og småt.
 
Preben Pathuel: Jeg troede, at man var enig om, at der ikke skal være dobbeltstillinger. Og det har man nu med næstformanden, som også er sportschef?
 
Per Jakobsen: Der har tidligere været snak om dobbeltroller, når det kom til økonomien. Men Dennis har et par kasketter på nu, fordi han har noget erfaring og fordi, der ikke i øjeblikket er økonomi til at dele det op.
 
Dennis: Jeg har sagt ja, fordi jeg har noget at kunne bidrage med baggrund i mine erfaringer fra Roskilde og Lyngby, og det jeg kan bidrage med er noget, som faktisk er internt, fordi en af mine opgaver er at skabe sammenhæng mellem ungdommen og eliten.
 
Spørgsmål: Ift. visionen om at skulle rykke op inden for 2-4 år, så er det problematisk, at 2. holdet spiller i serie 1.
 
Dennis: Det er rigtigt, at der ikke skal være for stor afstand mellem de to hold. Et problem har været, at der har været en for stor 1. holdstrup, hvilket har sendt spillere nedad, hvilket har udløst en spillerafgang. Så stammen på 1. holdet skal fokuseres, og der er dialog med Martin om det.
 
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
 
Ad 3) 
Thorkild præsenterede regnskabet.
Kære medlemmer. Jeg havde ikke regnet med at det sidste regnskab jeg skal fremlægge ville udvise et så betragteligt underskud.  Men derfor er det nok også det rigtige tidspunkt at takke af på. Nye kræfter og nye øjne på det økonomiske felt er påkrævet. Havde jeg været til eksamen var jeg nok dumpet og blevet afskediget, som nogle andre kommer for skade at gøre.
Nu får jeg så nok ikke en masse millioner med mig selvom jeg har taget min egen afsked 
Nå lad os så se realiteterne i øjnene:
Indtægterne udviser en mindre indtægt på 386.000 kr. og udgifterne en mindre udgift på 33.000 kr. før ekstraordinære udgifter og indtægter.
Nettoresultatet udviser efter ekstraordinære udgifter/indtægter en merudgift på 172.250 kr.
Som det fremgår af regnskabet er det altså indtægterne der har svigtet.  Den opmærksomme tilhører kan nok se at det hovedsagelig skyldes færre indtægter på stadionsalg i alt 427.000 kr.  Vi må nok erkende at vi har været for optimistiske i vores budgetlægning af disse indtægter.  Når det så er sagt kostede det os vel omkring 100.000 kr., at vi måtte spille de 2 første kampe i foråret på kunststofbanerne bagved svømmehallen. Men selv med det var vores budget skudt over målet. Det hænger selvfølgelig også sammen med at vi underpræsterede i sæsonen som helhed. Godt nok kom vi med i slutspillet på et hængende hår, så kampene mod de vel ikke mest interessante hold uden chance for en topplacering nok heller ikke trak folket på stadion. Et stadion som i øvrigt heller ikke med ombygningen af tribunen i 2017 var særlig tiltrækkende. 
Udgifterne derimod har holdt budgettet, men forskellige udsving, plus og minus på de forskellige konti, som jeg ikke nærmere vil gå igennem. Blot lige den kommentar at vi jo også skiftede træner og assistent træner i det tidlige efterår og at vi nu betaler for el til Københavns kommune. Udgiften kender vi ikke nøjagtig da vi med kommunen har aftalt en energirenovering. Vi har også betalt godt 85.000,00 kr. i lokaletilskud tilbage vedr. for meget ansøgt i 2015 for 2016. Noget af el-udgiften får vi dog tilbage fra Folkeoplysningen i kommunen.  Så alt i alt har vi rimelig styr på udgifterne.
Sluttelig vil jeg blot sige at vi har ret så mange faste udgifter og rigtig mange variable indtægter, hvilket kan gøre det svært at lave et budget der ser frem i tiden.
Balancen: Aktive og passiver balancerer med 870.857 kr. Her er det værd at bemærke at vi fortsat har lidt værdi er stående i vores skure på stadion. De bliver løbende nedskrevet med 10 % af den oprindelige værdi. Næste uændret lagerbeholdning på stadion. Og så det helt opløftende – kun knap 18.000 kr. i kontingentrestance. Det må være en positiv rekord. Dette er alene et resultat af det nye kontingentsystem, med automatisk betaling via kort.  Restancen skyldes næsten udelukkende passive medlemmer, hvor vi er lidt forsigtig med at indføre automatisk kontingent.  Vi sender rykkere ud 1 gang i foråret og 1 gang i efteråret, hvor de fleste så får betalt. Ved årsskiftet sletter vi så dem der ikke har betalt. Rykkerne for efteråret sender vi ud snarest. Jeg kan så til forsamlingen oplyse at nuværende totale restance udgør lige godt 30.000 kr. hvoraf halvdelen i hvert fald er passive. Også en stor positiv rekord på denne tid af året. Det ender med vi ikke fremover skal bruge så meget tid på at tale om kontingentrestancer. Vores likvide midler er noget mindre end sidste år. Dette hænger samme med at skats udlodningsmidler nu skal søges over en pulje via DIF. Og man kan kun søge en gang om året og nu kun til nærmere bestemte formål. Vi er i gang med at se på en ansøgning for dette år, men slet ikke i den størrelsesorden vi de sidst par år automatisk har modtaget.
Vores gæld er så også næsten halveret i forhold til sidste år, hvilket jo også er positivt. Med årets resultat har vi nu en egne kapital på 472.876 kr. Den må gerne være større næste år – Tak! Og så overlader jeg regnskabet til Generalforsamlingen.
 
Simon Nyborg: Er det muligt at lave månedsvise betalinger for de passive medlemmer med kortbetalinger?
 
Thorkild: Det er muligt med månedsbetalinger med kort, men DBU har frarådet det, fordi der er relativt mange ældre medlemmer.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
Ad 4)
John Chr. Kassinger kom med Hjælpefondens beretning. Fonden har primært støttet ungdomsrejser og nogle lederarrangementer. Vi ser frem til ansøgninger om lokalestøtte næste år. Det har været et svært år for aktiebeholdningen, så hjælpeforeningen er gået kontant og har det meste af året haft 60 pct. af værdierne i kontanter og 40 pct. i aktier. John ønsker at trække sig og drosle ned, og Preben Steen Nielsen har indvilliget i at overtage arbejdet med stolpe- og stolereklamer pr. 1. januar. Fonden har modtaget udbyttebetaling fra Danske Bank og derefter solgt aktierne, men det har været et svært aktieår, hvorfor der kun er en positiv kursregulering for 2.000 kr.
 
Tim Thomsen: Kan fanlokaler være en del af formålet om klubliv?
 
John: Det har jo noget med klublivet at gøre, så søg bare, så får I svar.
 
Spørgsmål: Hvad er aktiestrategien?
 
John: Strategien er bestemt af bestyrelsen, og strategien er danske aktier, og der er stor spredning. Risikoen er blevet reduceret henover året. Administratoren har ansvaret for at handle med aktier? Der handles ikke dag til dag. Køb og salg sker en gang i kvartalet eller halvårligt. Men markedet følges og er der noget i gære, som f.eks. Danske Bank, så køber eller sælger jeg.
 
Spørgsmål: Hvad er formålet med at gå fra aktier til kontant?
 
John: Der er for at mindske risikoen i et meget omskifteligt marked.
 
Spørgsmål: Pas på med investeringsforeninger.
 
Ad 5)
Der er ingen vedtægtsændringer til Hjælpenfondens vedtægter.
 
Pause
 
Ad 6)
Klubben har en målsætning om, at ungdommen skal stile mod at få licens. Det kræver noget økonomi, og derfor er der forslag om kontingentstigning. Lokalerne er slidte, og der er også brug for et nyt køkken. AB, B93, Fremad Amager, Fremad Valby ligger allerede på et højere niveau end os, bortset fra Valby Boldklub. Derfor er det rimeligt. Hvis nogen får svært ved at betale, er det muligt at søge om friplads gennem kommunen. Midlerne fra folkeoplysningsstøtte er faldet, mens betalingen til DBU stiger løbende.
 
Spørgsmål: Hvad er kontingentet nu?
 
Benny: Det er kun de aktives kontingent, der foreslås hævet.
 
Spørgsmål: Det er en fejl ift. ungdomsspillere, de har ikke pengene. Og de har lige fået et ekstra halvårligt elitetillæg på 300 kr.
 
Spørgsmål: Kan det ikke differentieres for hhv. 7- og 11-mands og for hold hhv. med og uden træner? Det gør man i andre klubber som f.eks. FB.
 
Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har vi?
 
Spørgsmål: Det er fint at sammenligne med andre klubber, men skal man ikke sammenligne med de klubber, der ligger umiddelbart rundt omkring.
 
Per: Der er kun en til at betale og udgifterne vokser hele tiden. Vi bliver nødt til at have flere penge ind. Vi kan ikke drive en fodboldklub, uden at der er nogen, der betaler for det.
 
Benny: Hvis der er en oplevelse af, at unge spillere ikke har råd til det, så må vi kigge på det. Elitetillægget handler også om, at de får vasket tøj.
 
Preben Pathuel: Hvorfor ikke hæve de passive. Det er synd for de drenge, der ikke har råd. 100 kr. betyder mindre for os ældre.
 
Forslaget er vedtaget med stemmerne 13 for og 11 imod.
 
Ad 7)
Thorkild præsenterede forslag til budget.
Indtægterne budgetterer vi med 4,258 mill. Kr. Ca. 800.000 kr. mindre der hovedsagelig stammer fra de manglende udlodningsmidler fra skat.  Her skal det også bemærkes at der ikke er afsat indtægter fra Forpagtning. Dette skyldes en anden sammen sætning af vask af tøj, rengøring og forpagtning, der til sammen giver en mindre udgift for klubben. Kontingent stigningen er indregnet glædende fra 1. januar 2019. da vi nu får flere kampe med den nye struktur for 2. division har vi i forhold til regnskabsresultatet øget indtægten. Og jeg kan på baggrund af de første 6 kampe inkl. en pokalkamp mod Vejle oplyse, at vi selv med 3 kampe tilbage i efteråret allerede nu er over ½ års budgettet.
Udgifterne er sat til 4,221 mill. kr. ca. 750.000 kr. mindre.  Primært på grund af færre elite udgifter og lønninger. Vi mener hermed at vi udviser rettidig omhu. Og tilpasser udgifterne til et forventeligt indtægtsbudget. 
Samlet set efter ordinære poster forventer vi et overskud på 18.000 kr. mod 28.000 kr. sidst.
Budgettet hermed til Generalforsamlingens godkendelse.
Budgettet blev godkendt
 
Ad 8)
Ingen indkomne forslag
 
Ad 9)
Bestyrelsen indstiller Vanja Schultz som ny kasserer. Hun blev valgt. Benny Schytte indstilles til genvalg. Jens Andersen genopstiller ikke, men til gengæld opstiller Simon Nyborg. Begge blev valgt.
 
Ad 10)
Brian Juul vil gerne fortsætte som suppleant. Carsten Fischer genopstiller ikke, det gør til gengæld Noreddine Amadid. Begge blev valgt.
 
Ad 11)
Der er foreslået genvalg af revisorer, hvilket skete.
 
Ad 12)
Der ønskes bedre indkaldelse til generalforsamlingen digitalt.
Hvad agtes der gjort ift. privat salg af øl og vand? Bestyrelsen har fokus på det.
Per Jakobsen takkede Thorkild for han store arbejde for klubben gennem mange år, og takkede for det fortsatte bidrag. Også tak til Jens Andersen for hans store indsats de forgange fire år. Der var ovationer til begge.
Derefter afsluttedes generalforsamlingen med det traditionelle fremmer-hurra.
 
Som dirigent: Preben Steen Nielsen
Som referent: Simon Nyborg
 
7. Andreas Theil Lundberg

Position: Forsvar/Midtbane
Født: 22-02-1992
19. Christian Bramsborg

Position: Forsvar, Midtbane
Født: 21-09-1999
17. Daniel Anusic

Position: Forsvar
Født: 25-04-1996
13. Daniel Holm

Position: Angreb
Født: 07-03-1995
77. Daniel Pedersen

Position: Angriber
Født: 24-03-1989
6. Frederik Sundstrup

Position: Forsvar/midtbane
Født: 17-12-1993
9. Hamid Khalidan

Position: Kant/Angriber
Født: 15-07-1997
30. Jesper Næsby

Position: Målmand
Født: 25-08-1981
26. Jonas Nørremark

Position: Forsvar
Født: 12-03-1996
20. Kenneth Thinter

Position: Forsvar/midtbane
Født: 11-09-1988
22. Kristoffer Dirksen

Position: Forsvarer
Født: 16-02-1993
1. Marco Brylov

Position: Målmand
Født: 21-11-1995
25. Mark Sundstrup

Position: Midtbane/angreb
Født: 30-06-1989
2. Mikkel Andersson

Position: Midtbane
Født: 17-03-1990
11. Tonni Adamsen

Position: Midtbane/angriber
Født: 15-11-1994
8. Victor Christiansson

Position: Midtbane
Født: 18-02-1998
mobil version
desktop version
- copyright [ 2003-2019 ] Dennis Sjøbeck -