facebooksøg
Boldklubben FREM
BK FREM - Vanløse IF
21. september 2019 14:00 Valby Stadion
2. Division Pulje 1
- KLIK HER OG KØB DIN BILLET NU!

Privatlivspolitik for Boldklubben FREM

25. maj 2018

Privatlivspolitik for Boldklubben Frem

Valby d. 25. maj 2018

Boldklubben FREM

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Boldklubben FREM er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Boldklubben Frem, Julius Andersensvej 7, 2450 København SV - Telefon 36171317 mobil: 60511886

CVR: 56778519

Kontaktperson: Formand Per C. Jakobsen

Kontaktperson: Næstformand Dennis Poulsen

Website: www.bkfrem.dk

 

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)                      Medlemsoplysninger:

-                         Almindelige personoplysninger:

o                        Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, køn, ind- og udmeldelsesdato,       medlemsnummer, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, afdeling, stamhold, sportsgren, kontingentforpligtigelse, kontingentopkrævninger, rykkere og debitorkontokort og saldolister.

Kampoversigter for 1.holdet, portrætter af bestyrelsen, træner/ledere, 1.holdsspillere, diverse holdbilleder, æresmedlemmer og guldnåle. Statistik over alle tidligere 1.holdsspillere, tidligere landsholdsspillere, spillere med over 50 og 100 1.holdskampe, Årets Spiller og mindeplader om flyulykke samt Klubstøtte 2016. Sponsorkontrakter og faktura med firmanavn, e-mailadresse og evt. CVR-nummer.                  

 

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o                        CPR-nummer, Børneattester, Arbejdsskader herunder helbredsoplysninger,              Sygedagpengerefusion, Transfer FIFA TMS, Ansættelser og afsked, Spillerkontrakter og                           ophørsaftaler DF/DBU, Nets-certifikater/-nøgler, Willis forsikring ifm. Spillerkontrakter,                           Lønindberetning Bluegarden, andre spilleraftaler og træner-/lederkontrakter.

 

Hvor indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

•                        Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

                           

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:                                                                 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

•                        Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger     (interesseafvejningsreglen)

•                        Behandling efter lovkrav

•                        Behandling med samtykke i særlige tilfælde

Formålene:

1)                      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

•                        Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, kampkort

•                        Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse,                        kontingentopkrævning og opfølgning

•                        Opfyldelse af lovkrav

•                        Administration af din relation til os

2)                      Formål med behandling af oplysninger på øvrige:

•                        Opfyldelse af lovkrav

•                        Udbetaling af løn, honorar, godtgørelser og lignende

•                        Administration af din relation til os

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

*                        Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv. herunder i forhold til

*                         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

•                        Afholdelse af arrangementer samt andre aktiviteter

•                        Brug af situationsbilleder og holdbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

•                        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger                   også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

•                        Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevant organisation. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet person:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

•                        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i                 op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Trænere/ledere:

•                        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger og              oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, i op til 1 år efter sæsonudløb for ophøret af                 hverv i klubben.

Øvrige (sponsorer, udbetaling af løn og honorar m.v.):

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

•                        Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår,   som bilaget drejer sig om

•                        Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år]                      efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og øvrige til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•                        Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•                        Retten til indsigt i egne personoplysninger

•                        Retten til berigtigelse

•                        Retten til sletning

•                        Retten til begrænsning af behandling

•                        Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•                        Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

7. Andreas Theil Lundberg

Position: Forsvar/Midtbane
Født: 22-02-1992
19. Christian Bramsborg

Position: Forsvar, Midtbane
Født: 21-09-1999
17. Daniel Anusic

Position: Forsvar
Født: 25-04-1996
13. Daniel Holm

Position: Angreb
Født: 07-03-1995
77. Daniel Pedersen

Position: Angriber
Født: 24-03-1989
6. Frederik Sundstrup

Position: Forsvar/midtbane
Født: 17-12-1993
9. Hamid Khalidan

Position: Kant/Angriber
Født: 15-07-1997
30. Jesper Næsby

Position: Målmand
Født: 25-08-1981
26. Jonas Nørremark

Position: Forsvar
Født: 12-03-1996
20. Kenneth Thinter

Position: Forsvar/midtbane
Født: 11-09-1988
22. Kristoffer Dirksen

Position: Forsvarer
Født: 16-02-1993
1. Marco Brylov

Position: Målmand
Født: 21-11-1995
25. Mark Sundstrup

Position: Midtbane/angreb
Født: 30-06-1989
2. Mikkel Andersson

Position: Midtbane
Født: 17-03-1990
11. Tonni Adamsen

Position: Midtbane/angriber
Født: 15-11-1994
8. Victor Christiansson

Position: Midtbane
Født: 18-02-1998
mobil version
desktop version
- copyright [ 2003-2019 ] Dennis Sjøbeck -