Vinderen fra tipskuponen blev:
(modtaget fra SOS mod Racisme,
www.sosmodracisme.dk )

Anders Jensen
Landlyststien 9
2635 Ishøj.

Anders Jensen får et gavekort til en middag for to for 1.000 kr tilsendt.

Nedenfor vedlægges tipskuponen med løsninger og kommentarer, så man kan se, hvordan man er nået til de rigtige svar.

 

 

1

X

2

1

Karim Zaza spiller fodbold for:
1. Frem
X. Brøndby
2. FCK

 

X

 

2

Hvor meget skal man stille i kaution for at få sin ægtefælle familiesammenført til Danmark?
1.   25.000 kr
X.   50.000 kr
2. 100.000 kr

 

X

 

3

Hvilke børn har normalt ret til modersmålsundervisning i Danmark?
1. EU-borgere med europæiske modersmål
X. Alle etniske minoriteter
2. Ingen

1

 

 

4

Hvor meget modtager en flygtningefamilie med to voksne og to børn i starthjælp pr. måned (brutto, dvs. før skat og husleje, pasningsudgifter mv.)?
1.   6.892 kr
X. 11.234 kr
2. 22.348 kr

 

X

 

5

Hvor meget modtager en familie med to voksne og to børn i kontanthjælp pr. måned (brutto, dvs. før skat og husleje, pasningsudgifter mv.)?
1.   6.892 kr
X. 11.234 kr
2. 22.348 kr

 

 

2

6

Hvor meget skulle en familie med to voksne og to børn på et discount budget bruge alene til husholdning pr. måned i 2003 ifølge Forbrugerstyrelsen?
1.   6.892 kr
X. 10.067 kr
2. 17.718 kr

 

X

 

7

Hvor mange år skal man være (eller mindst have haft dansk statsborgerskab i) for at få sin ægtefælle familiesammenført til Danmark?
1. 18 år
X. 24 år
2. 28 år

 

(X)

2

8

Hvor mange år skal man være (eller mindst have haft dansk statsborgerskab i) for at få sin ægtefælle familiesammenført til Danmark, hvis man er adopteret til Danmark, da man var 7 år?
1. 24 år
X. 28 år
2. 35 år

(1)

 

2

9

Hvor mange af Kong Frederik d. 9. og Dronning Ingrids børn og børnebørn er gift med en indfødt dansker?
1. Ingen
X. Halvdelen
2. Alle sammen

1

 

 

10

Hvilken dato er Krystalnatten?
1. 5. juni
X. 9. april
2. 9. november

 

 

2

11

Hvor mange asylansøgere fik flygtningestatus eller opholdstilladelse i Danmark i 2003?
1. 2.447
X. 4.447
2. 9.447

1

 

 

12

Hvornår er det strafbart at fremsætte racistiske udtalelser?
1. Når det sker offentligt
X. Når det sker offentligt og man er dansk statsborger
2. Når det sker offentligt og man er udenlandsk statsborger

1

 

 

13

Hvad betyder fremmedfrygt?
1. Angst for BK FREM
X. Højdeskræk
2. Angst for udlændinge

 

 

2

Her kan man læse nærmere om de rigtige svar:

Spm. 1: Brøndby
Kilde: www.brondby.com
Karim Zaza er målmand for Brøndby IF.

Spm. 2: Taksten for kaution er 50.000 kr, som dog reguleres årligt. I 2004 er beløbet på
53.096 kr

Kilde: Udlændingeloven. Søg på www.retsinfo.dk
Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 685 af 24/07/2003, §9 stk 4:
Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, stiller økonomisk sikkerhed for 50.000 kr. til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren, jf. stk. 14. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for, hvordan økonomisk sikkerhed efter 1. pkt. skal stilles. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2002-niveau og reguleres fra og med 2003 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Spm. 3: EU-borgere med europæiske modersmål (officielle sprog). Desuden færøsk og grønlandsk.
Kilde: Folkeskoleloven, §5 stk 7 (LBK Nr. 870 af 21/10/2003)  og BEK nr 618 af 22/07/2002.
Søg på: www.retsinfo.dk og på www.uvm.dk

Folkeskoleloven, §5:
Stk. 7. Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i børnehaveklassen og i 1. - 10. klasse. Undervisningsministeren fastsætter regler om undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn og om modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland. Undervisningsministeren kan fravige § 5, stk. 1-4, §§ 7 og 8, § 16, stk. 1, og § 36, stk. 2, i forbindelse med fastsættelse af regler om undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning.

BEK nr 618 af 22/07/2002
I medfør af § 5, stk. 7, og § 30 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved lov nr. 412 af 6. juni 2002, fastsættes:
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog.
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde elever, der er omfattet af § 1, undervisning i det pågældende lands officielle sprog, henholdsvis færøsk eller grønlandsk.
Stk. 2. Modtager eleven efter reglen i stk. 1 tilbud om modersmålsundervisning i flere sprog, vælger forældrene og eleven, hvilket sprog eleven skal modtage undervisning i.
Stk. 3. Forældrene skal orienteres om de lokale muligheder for modersmålsundervisning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for tilmeldinger til det følgende skoleår.
§ 3. Tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der tilknyttes en kvalificeret lærer, jf. § 6, skal kommunalbestyrelsen oprette sådan undervisning. Undervisningen placeres så vidt muligt på elevens egen skole. Hvis dette ikke er muligt under hensyn til elevtallet eller af andre grunde, henvises eleverne til en anden skole i kommunen.
Stk. 2. Er elevtallet i kommunen under 12, jf. stk. 1, og træffer kommunalbestyrelsen beslutning om ikke at oprette undervisningen, skal kommunalbestyrelsen henvise eleverne til modersmålsundervisning i en anden kommune inden for amtet, hvis der her er oprettet undervisning i sproget. I kommuner inden for hovedstadsområdet henvises elever til andre kommuner inden for dette område.
Stk. 3. Forpligtelsen efter stk. 1 og 2 gælder ikke for elever, der får tilbud om undervisning i det pågældende sprog gennem valgfagsundervisning i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6.

Spm. 4: 11.234 kr
Kilde: http://www.kl.dk/301887/Satser 2004. KL-notat af 5. december 2003. Notatet indeholder en oversigt over satser for ydelser og tilskud på integrationsområdet.
Taksterne findes under: Starthjælp/introduktionsydelse til udlændinge, modtaget i kommunen fra og med den 1. juli 2002.
Beregnet som 2 x starthjælp for gifte/samlevende over 25 år (á 4.493 kr) og 2 x forsørgertillæg for gifte/samlevende (á 1.124 kr).

Hertil kommer børnefamilieydelsen (børnechecken), som pr. kvartal er 3.301 kr for børn på 0-2 år, 2.983 kr for børn på 3-6 år og 2.347 kr, hvis barnet er 7-17 år, den er ens for familier på starthjælp, på kontanthjælp, på dagpenge eller i arbejde, uanset hvad man tjener.
Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar og er derfor lidt forskellige fra dem, der findes i notatet, som der henvises til i spm. 6.

Spm. 5: 22.348 kr
Kilde: www.netborger.dk. 2 x 11.174 kr.
Hvis begge er over 25 år og har forsørgelsespligt, svarer det til, at begge kan få 11.174 kr. pr. måned.
Er man gift, og har begge modtaget kontanthjælp i seks måneder, bliver kontanthjælpen som hovedregel nedsat med til sammen 1.062 kr. om måneden fra og med den syvende måned.
Denne ydelse gælder også for flygtninge, der har fået asyl før 1. juli 2002.

Hertil kommer børnefamilieydelsen (børnechecken), som pr. kvartal er 3.301 kr for børn på 0-2 år, 2.983 kr for børn på 3-6 år og 2.347 kr, hvis barnet er 7-17 år.
Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar og er derfor lidt forskellige fra dem, der er anvendt i notatet, som der henvises til i spm. 6.

Spm. 6: 10.067 kr
Kilde: http://www.flygtning.dk/integration/starthjaelp/starthjaelp.pdf.

Beløbet står i tabellen under 7. række, I alt Budget iflg. Forbrugerinformation og
under 5. kolonne: Par 2  børn . Beregningerne er fra 2003.

Tabel 2. Rådighedsbeløb for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og for nyankomne flygtninge på starthjælp – sammenlignet med Forbrugerinformations discountbudget

 

Enlig
over 25 år

Par uden børn

Par 1 barn

Par 2 børn

Par 3 børn

Par 4 børn

Mad og drikke

1705

2604

3322

4207

5430

6148

Tøj og sko

259

396

669

934

1223

1496

Personlig hygiejne (1)

342

861

934

1032

1253

1326

Dagligvarer (2)

273

261

338

423

485

485

Leg og fritid samt Familiens
fritidsaktiviteter. (3)

1946    

2711

2947

3471

3985

4257

I alt Budget iflg.
Forbrugerinformation

4525

6833

8210

10067

12376

13712

Gennemsnitligt
rådighedsbeløb
for personer på kontanthjælp
i kr. og som procentdel af
Forbrugerinformations
discountbudget

3.655
81%

8.236
121%

11.142
136%

12.123
120%
 

11.532
93%

13.043
95%

Gennemsnitligt
rådighedsbeløb for
flygtninge på starthjælp i kr.
og som procentdel af
Forbrugerinformations
discountbudget

2.543
56%
 

4.381
64%
 

5.844
71%

6.892
68%
 

7.398
60%
 

10.063
73%

(1) Personlig hygiejne dækker f.eks. toiletartk., frisør, tandeftersyn men ikke egentlig tandbehandling, hovedpinepiller
men ikke receptpligtig medicin.
(2) Dagligvarer dækker f.eks. rengøringsmidler, vaskemidler, elpærer, batterier, kaffefiltre.
(3) Leg og fritid dækker f.eks. foreningskontingenter, sport, biograf, bøger, musik og udgifter til telefonsamtaler.
Familiens fritidsaktiviteter dækker f.eks. telefonabonnement, licens, avis, Internet, gaver, ferie, husdyr

 Spm. 7: Både 24 år og 28 år kan være rigtige - 24 år kun hvis parrets samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land. Hvis ægtefællen er statsborger i EU eller et andet nordisk land, kan vedkommende komme hertil i medfør af anden lovgivning.
(Kilde: www.ft.dk; www.udlst.dk)
L 6: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og styrket indsats mod ægteskaber, der indgås mod eget ønske). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2003.
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og styrket indsats mod ægteskaber, der indgås mod eget ønske)

§ 1. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 24. juli 2003, foretages følgende ændringer:
1. § 9, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra a, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 28 år, og efter stk. 1, nr. 1, litra b-d, kan, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Herboende personer med dansk indfødsret, der er adopteret fra udlandet inden det fyldte 6. år, og som senest i forbindelse med adoptionen har erhvervet dansk indfødsret, anses for at have haft danske indfødsret fra fødslen.«

§ 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Spm. 8: Både 24 år og 35 år kan være rigtige - 24 år kun hvis parrets samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land). Hvis ægtefællen er statsborger i EU eller et andet nordisk land, kan vedkommende komme hertil i medfør af anden lovgivning.

Adoptivbørn fra udlandet får normalt dansk indfødsret umiddelbart ved adoptionen. Da barnet er 7 år, skal de 7 år lægges til de 28, hvis tilknytningskravet skal undgås.
Kilde: samme lovparagraffer som ved spm. 7 oven for.

Spm. 9: Ingen
(Kilde: www.kongehuset.dk)
De tre prinsesser Margrethe, Benedikte og Anne-Marie og de af deres børn, der har giftet sig, er gift således:

Dronning Margrethe d. 2. af Danmark - Prins Henrik
Kronprins Frederik - Kronprinsesse Mary
Prins Joakim - Prinsesse Alexandra

Prinsesse Benedikte - Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Prinsesse Alexandra - greve Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth

Dronning Anne-Marie - Kong Konstantin 2. af Grækenland
Prinsesse Alexia - Carlos Morales Quintana
Prins Pavlos - Marie-Chantal Miller

Spm. 10. Krystalnatten er 9. november
Den 9. november 1938 gik nazisterne i Tyskland fra hetz og chikane til udbredt vold og hærværk mod jøderne. Navnet "Krystalnatten" hentyder til glasskårene fra knuste ruder fra jødiske butikker.
De sidste 10 år er den 9. november blevet mindet ved demonstrationer og forsmalinger i mange byer både i Danmark og i udlandet. Disse demonstrationer tager også afstand fra den diskrimination, fremmedhad og racisme, der findes i dag.

Spm. 11. 2.447 asylansøgere fik flygtningestatus eller opholdstilladelse i Danmark i 2003.
Kilde: www.udlst.dk.
Søgning: Nøgletal på udlændingeområdet 2003

Kategori     2003
Flygtningestatus (A)                                             1.852

- Konventionsstatus                      724
- B-status                                     83
- De facto-status                          519
- Kvoteflygtninge                          509
- Asylans. indgivet i udlandet           17
Andet grundlag (B)
                                    595
- Humanitær opholdstilladelse        203
- Ganske særlige grunde                  67
  - hvoraf udsendelseshindrede               35
- Opholdstilladelse til bosniere mv. 325
I alt (A+B)
                                              2.447

Kommentar i Nøgletal på udlændingeområdet 2003: Det samlede antal meddelte opholdstilladelser i asylsager mv.(flygtningestatus og andet grundlag) var på 2.447 i 2003 –dette er et fald på ca.60 pct.fra 6.263 i 2001 over 4.069 i 2002. Faldet er en konsekvens af de faldende ansøgertal og den faldende anerkendelsesprocent.

Spm. 12. Når det sker offentligt
Kilde: Straffeloven. LBK nr 814 af 30/09/2003
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Spm. 13. Angst for udlændinge
Fremmedfrygt eller xenofobi betegner frygt og afsky for alt udenlandsk.

Tipskupon
  Forside
  Nyheder
  Debatforum
  Spillertrup
  BK Frem
  Ungdom
  Senior
  Cricket
  Historie
  Statistik
  Sponsorer
  Links
  Souvenirs

Siden 01.06.01

 


Boldklubben Frem A/S
og
Fremmershoppen
Pauli Jørgensen Lounge
Julius Andersensvej 7
2450 København SV

Telefon
36 17 13 32
Telefax
36 17 13 55
E-mail
mail@bkfrem.dk

Kontortid:
Man-Fre kl. 9-16

______________
 

Boldklubben Frem
Julius Andersensvej 7
2450 København SV

Telefon
36 17 13 17
Telefax
36 17 26 56

Kontortid:
Mandag kl. 14-16
Tirsdag kl. 14-18
Onsdag kl. 10-12
Torsdag kl. 14-16
Fredag Lukket